Investeringsprogrammet för gruvor

Vi investerar i finländska och utländska bolags gruvprojekt som ligger i Finland. Gruvprojekten för med sig arbete och kompetens till Finland och stimulerar även det lokala näringslivet. Det har en stor inverkan på den regionala sysselsättningen särskilt i byggnads- och produktionsfaserna. Via våra investeringar i gruvor har vi främjat totala investeringar på nästan två miljarder euro och skapandet av flera hundra arbetsplatser i Finland.

Vi finansierar projekten i utvecklingsskedena och under konstruktionsfasen av gruvan. Juniorföretag behöver i genomsnitt 2–5 miljoner euro om året för att finansiera sina undersökningar och operationer. Vi hjälper gruvbolagen att hitta källor till börsfinansiering, och särskilda bolag som är noterade i börser i Sverige, Australien och Kanada har varit intresserade i gruvoperationer i Finland.

Våra investeringar är en del av en helhetsfinansiering som skräddarsys för varje företag i samarbete med och på lika villkor som andra investerare. Medinvesterarna är vanligen privata riskkapitalbolag och institutionella investerare. Industriinvestering är alltid minoritetsinvesterare och vårt innehav i målföretaget kan vara högst 50 procent.

Vi har investerat sammanlagt cirka 40 miljoner euro i åtta gruvbolag som är verksamma i Finland. Kapital behövs även i fortsättningen, och mellan 2011–2017 kan vi vänta oss investeringar på hundra miljoner euro i finländska gruvprojekt i utvecklingsskedet. Byggnadsskedet kommer att kräva ytterligare investeringar.